تاریخ های مهم

ارسال مقاله کامل: ٣١ فروردین ماه ١٣٩٤

تاریخ اعلام نتایج داوری: ١٥ اردیبهشت ماه ١٣٩٤

تاریخ ثبت نام نهایی و واریز هزینه مقالات: 18 اردیبهشت ماه ماه ١٣٩٤

مهلت ثبت نام بدون مقاله: ١٥ اردیبهشت ماه ١٣٩٤

تاریخ برگزاری همایش: ٢٤ و ٢٥ اردیبهشت ماه ١٣٩٤